Zakładki:
Http://arkabushiego.blox.pl/html
Http://bibliamesjanska.com/
Http://detektywprawdy.pl/
Http://mojaopoka.blogspot.de/
Http://oislamie.wordpress.com/
Http://proroctwa.com/
Https://atakujnwo.wordpress.com/
Https://obserwatorczasowkonca.wordpress.com/
Http://theredbrainbreakerkstian.wordpress.com/
Http://thewordwatcher.blogspot.de/
Http://wordwatcher.net/
Http://www.zbawienie.com/
Http://www.zbawieniecom.fora.pl/
RSS
wtorek, 30 grudnia 2014

Biblia zakazuje lichwy. Wpierw zakaz pobierania lichwy, dotyczy Izraelitów:

(35) Jeżeli zubożeje twój brat i podupadnie, to ty go wspomożesz na  równi z obcym przybyszem czy tubylcem, aby mógł żyć obok ciebie.

(36) Nie bierz od niego odsetek ani lichwy, a bój się swojego Boga,  aby twój brat mógł żyć obok ciebie.

(37) Nie dasz mu swoich pieniędzy na odsetki, a swojej żywności mu nie  dasz, aby więcej odebrać.

(38) Jam jest Pan, Bóg twój, który was wyprowadziłem z ziemi  egipskiej, aby wam dać ziemię kanaanejską i być waszym Bogiem.

(39) Jeżeli zubożeje przy tobie twój brat i sprzeda się tobie, nie  będziesz go obarczał pracą niewolnika.

(40) Będzie u ciebie jak najemnik, jak osiedleniec. Będzie służył u  ciebie do roku jubileuszowego.

(41) Wtedy wyjdzie od ciebie jako wolny, on i jego synowie z nim, i  wróci do rodziny swojej i do posiadłości ojców swoich wróci.

(42) Gdyż są oni moimi sługami, których wyprowadziłem z ziemi  egipskiej. Nie będą sprzedawani jako niewolnicy.

(43) Nie będziesz się z nim obchodził surowo, ale będziesz się bał  swego Boga. Ks. Kap. 25

Jednak, moim zdaniem Isus rozszerzył ten zakaz nie tylko do Izraelitów ale także, na wszystkich ludzi którzy wypełniają wolę Ojca, czyli wypełniają prawo Boga. Zakaz lichwy, po zmartwychwstaniu Isusa, dotyczy zatem wszystkich chrześcijan a także ludzi pobłogosławionych przez Isusa na górze:

(2) I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc:

(3) Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

(4) Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

(5) Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

(6) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą  nasyceni.

(7) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

(8) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

(9) Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.

(10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości,  albowiem ich jest Królestwo Niebios.

(11) Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i  kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

(12) Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie;  tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

(13) Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na  nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi  podeptana.

(14) Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na  górze.

(15) Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na  świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.

(16) Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze  dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Mat 5

Tak zarówno chrześcijanie wypełniający prawo Borze, ortodoksyjni żydzi wypełniający te prawo oraz ludzie którzy także wypełniają poprzez swoje sumienie owe prawa i są za to błogosławieni, także, moim zdaniem nie powinni być obarczani przez innych chrześcijan czy Izraelitów lichwą. A dlatego ponieważ Isus tak naprawdę rozszerzył definicje brata i siostry na wszystkich którzy spełniają wolę Ojca który jest w Niebie:

(46) A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na  dworze, chcąc z nim mówić.

(47) I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z  tobą mówić.

(48) A On, odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją  matką? I kto to bracia moi?

(49) I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia  moi!

(50) Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten  jest moim bratem i siostrą, i matką. Mat 12

Zobaczcie, Isus tak naprawdę zakazał stosowania lichwy wszystkim chrześcijanom. Biblia wielokrotnie potępia zajęcie lichwiarza:

(25) Jeżeli pożyczysz pieniędzy komuś z ludu mojego, ubogiemu, który  jest u ciebie, nie postępuj z nim jak lichwiarz; nie ściągajcie od niego  odsetek. 

(26) Jeżeli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, zwrócisz mu go  przed zachodem słońca,

(27) Bo jest to jego jedyne okrycie, okrycie jego ciała. W czymże  innym będzie spał? Gdy wołać będzie do mnie, wysłucham, bo Ja jestem miłosierny. Ks. Wyjść 22

(1) Oto Pan spustoszy ziemię i zniszczy ją, sprawi zamieszanie na jej  powierzchni i rozproszy jej mieszkańców.

(2) Ten sam los co lud spotka i kapłana, sługę i jego pana, służącą i  jej panią, kupującego i sprzedającego, pożyczającego i biorącego pożyczkę,  lichwiarza i jego dłużnika. Iż 24

Zobaczcie Bóg potępia lichwę, zakaz aby Izraelici stosowali lichwę wobec siebie. Potem widać, że Isus zakaz lichwy rozszerzył na wszystkich ludzi pełniących wolę Ojca. Co ciekawe, zakaz lichwy dotyczył w czasach Izraela także wdów i sierot:

(17) Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie  pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową! Iz.1

Bóg oprócz wdów i sierot zabrania uciskać także przybyszów:

(21) Przychodnia nie będziesz gnębił ani uciskał, bo sami byliście  przychodniami w ziemi egipskiej.

(22) Nie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty.

(23) Gdybyś je uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno wysłucham  ich wołania Ks. Wyj. 22

Hiob wspomina także o swoich uczynkach wobec osób najsłabszych:

(16) Jeżeli odmówiłem prośbie ubogich albo sprawiłem, że oczy wdowy  zaszły łzami,

(17) Jeżeli sam jadałem swoją kromkę i nie jadała z niej sierota,

(18) Którą od mojej młodości wychowywałem jak ojciec i prowadziłem od  łona matki;

(19) Jeżeli widziałem kogoś ginącego z powodu braku odzieży i biedaka bez okrycia, Hi 31

Także prze proroków Bóg tak mówi:

(6) Jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i  krwi niewinnej przelewać na tym miejscu ani też chodzić za cudzymi bogami na  własną zgubę, Jr 7

(1) Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy, i pisarzom,  którzy wypisują krzywdzące wyroki,

(2) Aby odepchnąć nędzarzy od sądu i pozbawić sprawiedliwości ubogich  mojego ludu, aby wdowy stały się ich łupem i aby mogli obdzierać sieroty. Iz 10

Biblia zakazuje uciskania najsłabszych czyli: wdowy, sieroty i przybyszów. A przecież lichwa to także: FORMA UCISKU WODWY, SIEROTY I CUDZOZIEMCA. Pomyślmy, kobieta pozbawiona męża który utrzymywał rodzinę, dzieci pozbawione rodziców którzy je utrzymywali czy przybysz który uciekł przed prześladowaniami - wszyscy oni będą potrzebowali środków utrzymania.  I jeśli oni nie otrzymają pomocy od dobrych ludzi to zapewne pożyczą oni pieniądze od kogoś na lichwiarskie procenty. I państwo które zezwala na lichwę stwarza warunku do ucisku osób najsłabszych. Isus jasno wspominał co należy zrobić wobec dłużnika:

(23) Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał  zrobić obrachunek ze sługami swymi.

(24) A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który  był mu winien dziesięć tysięcy talentów.

(25) A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i  dziećmi, i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony.

(26) Tedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: "Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam".

(27) Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

(28) A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był  mu winien sto denarów; i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: Oddaj, coś winien.

(29) Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go mówiąc: Okaż mi  cierpliwość, a oddam ci wszystko.

(30) On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie  odda długu.

(31) A współsłudzy jego widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i  poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało.

(32) Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: Sługo zły! Wszystek tamten dług  darowałem ci, boś mnie prosił.

(33) Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja  zlitowałem się nad tobą?

(34) I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług.

(35) Tak i Ojciec mój który jest w niebie uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca  swego bratu swemu. Mat 18

Dlaczego Bóg oraz jego Syn zakazują lichwy????

Ponieważ, lichwa jest systemem ucisku wobec najsłabszych. Lichwa ponadto, jest:

NARZEDZIEM SZATANA, ABY ZACHĘCIĆ LUDZI DO WZAJMENEGO MORDOWANIA SIĘ!!!

Pomyślmy, wdowa, sierota nie mają siły aby dochodzić swoich praw. Ale obecnie w lichwiarskie długi wpędzane są całe narody, w tym młodzi energiczni mężczyźni. Owe zadłużenie na start młodego człowieka odbiera mu nadzieję na lepszą przyszłość. W takim człowieku narasta gniew i nienawiść do całego świata w tym do innych ludzi, zwłaszcza ludzi z innych narodów - które to są wierzycielami. A teraz w takim młodym człowieku wobec niesprawiedliwości, osłabia się miłość do bliźnich a nawet do swoich braci i jest on bardziej skłonny do nienawiści. Wszak lichwa to jawne bezprawie. Mówił o tym Isus:

(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie,  abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.

(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo  przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.

(8) Ale to wszystko dopiero początek boleści.

(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i  wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i  nawzajem nienawidzić.

(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu  oziębnie.

(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mat 24

Zobaczcie, po co szatan stosuje lichwę wobec nie tylko narodów Słowiańskich ale wszystkich narodów chrześcijańskich???? Zobaczcie wszystkie narody chrześcijańskie są zadłużone na lichwiarskie odsetki. Szatan to stosuje aby osłabić miłość jaką przez ewangelie i swoją ofiarę zaszczepił w nas Chrystus. Zobaczcie, przez Internet większość młodych Polaków wie, że żydzi bezprawnie żądają od narodu Polskiego lichwiarskich odsetek. Państwa zachodnie w tych bezprawnych roszczeniach, żydów - syjonistów wspierają. Natomiast myli się ten kto myśli, że żydzi czy narody zachodniej Europy i USA dostaną wszystkie te odsetki. Zobaczmy na wschodzie jest Rosja i współpracujące z nimi Chiny. Putin zapewne, może zaproponować Polakom, aby ci po prostu przyłączyli się do Rosji i zaczęli:

ZABIJAĆ WIERZYCIELI - LICHWIARZY. 

Zobaczcie, dla Putina przeszkolenie 100 tysięcy młodych niezadowolonych Polaków i ich uzbrojenie to nie będzie problem. Przecież im bardziej będzie biedne społeczeństwo Polskie to tym bardziej będzie ono niezadowolone. Zresztą, przecież 2 wojnę światową wywołali Niemcy, którzy także byli gnębieni przez lichwiarskie długi. Po 1 wojnie światowej, Niemcy zamiast zapłacić kontrybucje, to musieli spłacać odsetki - czyli bezprawnie i z powietrza naliczone długi. Skończyło się tym, że ktoś dał temu doskonałemu w organizacji narodowi pieniądze na najlepszą armie świata i podał odpowiednią ideologie i mieliśmy 2 wojnę światową.

Tak, naprawdę zobaczcie. Obecnie Niemcy nie musza nikomu spłacać odszkodowań wojennych pomimo, że spowodowali oni większe zniszczenia wojenne w czasie 2 wojny światowej niż w czasie 1. Polska nie dostała od Niemiec żadnych odszkodowań. Natomiast Polaków i inne narody Słowiańskie ktoś chce zmusić aby Ci zaczęli postępować jak Niemcy.     

 

Skąd Rosja ma tak nowoczesną armie??? Czy nie jest to pułapka szatana na narody chrześcijańskie????

 

Tak naprawdę, każdy wie, że obecne długi państw, długi lichwiarskie są bezprawne i niesprawiedliwe. Szatan chce aby ludzie, wierzyciele o tym wiedzieli. Te fakty nie są przed nikim ukrywane. Lichwa to po prostu zachęta do mordowania dla dłużników. To lichwa spowodowała 2 wojnę światową. Żydzi, syjoniści czy masoni którzy myślą, że lichwa może działać bez końca są głupcami. Przecież dłużnik musi jakoś żyć, a coraz większe odsetki powodują coraz większą nędzę. Państwa które stosują coraz większe podatki, aby spłacić lichwiarski dług, są tak naprawdę coraz słabsze. Gdyż obywatele tych państw, zaczynają nienawidzić państwa w którym żyją.

 

08:53, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 22 grudnia 2014

Zagadka zwierzęcia pierwszego, może być częściowo wyjaśniona poprzez zrozumienie czym może być zwierzę drugie:

http://cyryl.blox.pl/2014/12/Pawel-i-Lukasz-czyli-Bestia-druga-co-wychodzi-z.html

Otóż, moim zdaniem Zwierzęciem pierwszym, będzie siedmiu upadłych aniołów którzy tworzyli potężne królestwa po kolei po siebie następujące, a którzy zostaną uwolnieni z otchłani i zjednoczeni przez ósmego władcę, który będzie wybrany na ich przywódcę po uwolnieniu:

"(11) A zwierzę, które było, a już go nie ma, jest ósmym, i jest z owych  siedmiu, idzie na zatracenie." Ap. 17

 

Pierwsze zwierzę opisują dwa rozdziały Apokalipsy, 13 i 17. W rozdziale 13, do władzy i ożywienia doprowadza go zwierzę 2. W rozdz. 17 owe zwierzę, jest kontrolowane przez Wielką Nierządnice - Watykan, która dzięki niemu sprawuje władzę nad całą ziemią. Owo zwierzę, otrzymuje władzę po zniszczeniu Wielkie Nierządnicy. ową władze przekazuje jej 10 króli.

 

Moim zdaniem, symbolem pierwszego zwierzęcia, będzie:

 

ISLAM.

 

Otóż, islam jako jedyny kult systematycznie zyskuje na znaczeniu. Islam jest wspierany zarówno przez Watykan, a także przez syjonistyczny Izrael oraz Rosje i inne państwa.

 

Dla 10 króli islam to idealny kult. Bowiem czyni z człowieka totalnego niewolnika.

 

Zobaczmy, obecnie każde państwo maksymalnie ogranicza wolności i prawa człowieka. Natomiast islam ogranicza wolności i prawa człowieka maksymalnie.

 

Co ciekawe, zwierzę drugie czyli Paweł i Łukasz także podstępnie islamizują narody:

  http://proroctwa.com/jak-pawel-zmienil-droge-do-zbawienia.htm

Paweł bowiem twierdzi, że prawo Boże przestało obowiązywać oraz, że było powodem do grzechu. To samo stwierdza islam. Bowiem islam pozwala swoim wyznawcom łamać wszelkie prawa Boga, twierdząc, że te prawa przestały obowiązywać.

 

Paweł twierdzi że jesteśmy zbawieni z łaski Boga a nie z powodu uczynków. To samo twierdzi islam. Islam twierdzi, że nieważne co czyni człowiek o jego zbawieniu już na początku decyduje Bóg.

 

Paweł twierdzi, że do zbawienia wystarczy tylko wiara uczynki są nieważne. To samo twierdzi islam.

 

Tak naprawdę w najważniejszych punktach islam to czysty Paulinizm.

 

Co ciekawe islam to tak naprawdę syjonizm czy Talmud dla mas. Porównując Talmud i Koran i Hadisy, to mamy te same nakazy jakie obowiązują żydów i islamistów. Tylko, że żydem znacznie trudniej zostać. Zastanie islamistą to wypowiedzenie regułki.

 

Tak naprawdę:

http://www.zbawienie.com/chrislam.htm

 

Ma oparcie w naukach Pawła.

 

Zobaczmy bez listów Pawła, islamiści nie mają podstaw aby twierdzić, że wierzą w tego samego Boga. Natomiast nauki Pawła dostarczają sporo argumentów islamistom na ich twierdzenia.

 

Otóż celem islamu jest:

 

ZEZWIERZĘCENIA CZŁOWIEKA.

 

Apokalipsa trafnie określa Bestie jako Zwierzę. Otóż upadłe anioły tworzące zwierzę, to dla Boga:

 

ZWIERZETA.

Ludzie, którzy czczą zwierzę czyli wyznają te zasady to:

 

TAKZE ZWIERZĘTA.

 

Sam szatan w Apokalipsie opisany jest jako zwierzę w formie smoka czy węża. Gdyż dla Boga szatan, upadły cherub to także:

ZWIERZĘ.

 

Tak naprawdę Zwierzę drugie, Pauliznim, naucza:

JAK CZŁOWIEK MOŻE SIĘ ZEZWIERZĘCIĆ.

 

Otóż człowiek który odrzuca prawo Boga, jest zwierzęciem. Gdyż przyjmowanie i wypełniania prawa oznacza, że czy to człowiek czy też anioł posiada wolną wolę - czyli formę samokontroli nad samy sobą, swoją energią i swoimi czynami - czyli oddziaływaniem na świat który stworzył Bóg.

 

Prawo Boga, jest tak naprawdę:

 

INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ DUSZY CZŁOWIEKA CZY TEŻ ANIOŁA. BEZ PRAWA, DUSZA CZYLI ROZUM, WOLNA WOLA NASZE INDYWIDUALNE EGO ZATRACA SIĘ. PRZESTAJEMY PANOWAĆ NAD SWOIM WŁASNYM CIAŁEM I ENERGIĄ.

 

Paweł naucza, że prawo Boże jest powodem grzechu. Tymczasem niepodporządkowanie się prawu jest powodem grzechu!!!!!

 

Ewangelie Isusa Chrytusa, są programem naprawczym naszej duszy. Isus nauczał, że najlepszym treningiem prawa Bożego, jest miłosierdzie i bycie sprawiedliwym wobec drugiego człowieka. Jak, każdy trening na początku jest trudno ale potem już jest lżej. Jest to najlepszy trening ponieważ, bliźniego zwyczajnie widzimy, i z nim obcujemy.

 

Islam odrzuca ewangelie, wypełnianie norm prawnych. Islam odrzuca miłosierdzie i sprawiedliwość wobec drugiego człowieka. W zamian nakazuje pustą deklaracje wiary bez uczynków dla abstrakcyjnego bytu - Allaha. Dla islamisty wystarczą puste deklaracje, jakieś rytuały i już czuje się lepszym. Wszelkie przestępstwa są wobec drugiego człowieka dopuszczalne.

 

I w zasadzie Paweł naucza tego samego. Islam to kontynuacja nauk Pawła.

 

 

 

20:29, cyryl27
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 16 grudnia 2014

Ten artykuł to nawiązanie do mojego wcześniejszego artykułu:

http://cyryl.blox.pl/2014/11/Czyzby-drugie-zwierze-to-byl-i-bedzie-Apostol.html

Otóż w tym artykule pisze ciekawa rzecz:

Paweł posunął się najdalej ze wszystkich proroków uzurpując sobie prawo wypowiadania WŁASNYCH proroctw!

Fałszywi prorocy ze Starego Testamentu nie odważali się wypowiadać własnych proroctw;  po prostu kłamali, że Bóg im to czy tamto objawił. Czasami demon (Baal) mógł im także coś ujawnić, a oni kłamliwie twierdzili, że otrzymali owe proroctwo od samego Boga.

          Z Pawłem jest znacznie gorzej.

          Paweł wypowiadał SWOJE proroctwa, nie uwzględniając Boga jako ich Autora, czyli czynił się równym Bogu.

Publiczny pokaz cechy samego szatana

http://www.zbawienie.com/kolejne-problemy-z-Pawlem.htm

 

Otóż z prawo Boga tak mówi:

"(20) Wszakże prorok, który ośmieli się mówić w moim imieniu słowo,  którego mu nie nakazałem mówić, albo który będzie przemawiał w imieniu innych  bogów, taki prorok poniesie śmierć." Ks. Powt. Prawa 18

Otóż Paweł wypowiadał proroctwa we własnym imieniu, a nie w imieniu Boga czy obcych bogów. Czy zatem Pawłowi groziła śmierć????

Otóż zauważmy cechę Łukasza:

Z Łukaszem mamy jeszcze większy problem. Nikt go na Ewangelistę nigdy nie wybrał i Duch Boży najwyraźniej nim nie kierował podczas pisania swych dzieł.

Sam Łukasz wyjaśnia nam to tak:

Lukasza 1:1  Skoro już wieli podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały,  2  Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa,  3  Postanowiłem i ja, który wszystko do początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, 4  Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś.

Łukasz nie wspomina o Duchu Bożym, natchnieniu czy o tym, że kiedykolwiek widział Isusa czy jakikolwiek cud. Przyznaje otwarcie, że 'zbadał' to wszystko dla jakiegoś Teofila, który być może był także naśladowcą Chrystusa.

Dzieje 1:1  Pierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Isus czynił i czego nauczał od początku

Obie księgi są więc wynikiem badań badań Łukasza a nie są wynikiem świadectwa naocznego świadka. Według informacji samego Łukasza jego prace to sprawozdania historyczne, oparte na zeznaniach naocznych świadków.

Zwrócimy uwagę na to, że Łukasz nie przedstawił ani jednej osoby jako świadka wydarzeń. Nigdzie nie wspomniał o tym, że jakikolwiek apostoł czy uczeń Chrystusa dostarczył mu jakichkolwiek informacji.

http://www.zbawienie.com/ewangelista-lukasz.htm

Łukasz Ewangelista – wierny towarzysz i współpracownik Pawła Apostoła, któremu towarzyszył w wielu podróżach misyjnych

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ukasz_Ewangelista

 

Łukasz podobnie jak Paweł swoje nauki i proroctwa wypowiada w swoim imieniu. A zatem nie wypowiada on ewangelii w imieniu Boga czy obcych bogów. C

Czy zatem Łukaszowi i Pawłowi groziła wg prawa śmierć????

 

Moim zdaniem NIE. Paweł i Łukasz mieli świadomość i wiedzę o prawi Bożym, dlatego w swoich naukach powoływali się na swoje imię a nie na Boga czy obce bóstwa. Gdyby którykolwiek z nich powołał się w swoich naukach na Boga czy obce bóstwa to zapewne zaraz ponieśliby śmierć. Jednakże Paweł i Łukasz głosili swoje nauki wśród chrześcijan bardzo długo!!!!

 

W moim poprzednim artykule na temat Pawła:

http://cyryl.blox.pl/2014/11/Czyzby-drugie-zwierze-to-byl-i-bedzie-Apostol.html

Pokazałem, że informacje o śmierci Pawła są tak samo niewiarygodne i sprzeczne jak informacje o nawróceniu Pawła. Otóż męczeńska śmierć Pawła czy Łukasza uwiarygadniała ich w oczach późniejszych chrześcijan. Tak naprawdę, nie powinniśmy do tych informacji przywiązywać wagi.

 

Otóż wygląda na to, że Paweł jak i Łukasz to najprawdopodobniej jacyś upadli aniołowie. Którzy byli instruowani przez samego szatana. Zwykli ludzie, nie odważyliby się ani nie wypowiadali by z taką pewnością fałszywych nauk o Isusie w swoim własnym imieniu.

Paweł i Łukasz także nie mogli być, moim zdaniem, opętani przez demony, bowiem mieli swoje nauki wypowiadać wśród 7 zborów założonych przez Apostołów Isusa. A przecież, żaden demon po zmartwychwstaniu Isusa nie był wstanie wytrzymać w zgromadzeniu które spotykało się w imieniu Isusa.  

"(18) Zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek byście związali na ziemi, będzie  związane i w niebie; i cokolwiek byście rozwiązali na ziemi, będzie rozwiązane i  w niebie.

(19) Nadto powiadam wam, że jeśliby dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby  o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego, który jest w niebie.

(20) Albowiem gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem  pośród nich." Mat 18

 

Czyli ryzykowania wpadki polegające na wysłaniu do zboru dwóch opętanych ludzie przez demona aby zwieść wybranych, było zbyt duże.

 

Do tej roboty wysoce prawdopodobne musieli być zatem wysłani upadli aniołowie.

 

Zobaczmy co pisze Apokalipsa:

"(11) I widziałem inne zwierzę, wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi  podobne do baranich, i mówiło jak smok.

(12) A wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach. Ono  to sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu,  którego śmiertelna rana była wygojona.

(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na  oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach  zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które  ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu.

(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia  przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia,  zostaną zabici.

(16) On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i  niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole,

(17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to  jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia.

(18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę  zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset  sześćdziesiąt sześć." Ap 13

 Zobaczcie Apostoł Jan widzi inne zwierzę które wychodzi z ziemi. Otóż zobaczmy skąd wychodzi pierwsze zwierzę:

"(1) I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i  siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów, a na głowach jego bluźniercze  imiona." Ap 13

"(8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z  otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których  imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że  zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie." Ap 17

Otóż pierwsze zwierzę w rozdz. 13 wychodzi z morza, a w rozdz. 17 wychodzi z otchłani. W tym temacie:

http://www.zbawieniecom.fora.pl/sekcja-priorytetowa,29/plaska-ziemia-czy-mozna-tej-teorii-zaprzeczyc,2079.html

Wynika, że jeśli ziemia jest płaska, to otchłań jest jedna i jest położona w Arktyce. Czyli otchłań leży w morzu. Pierwsze zwierzę, to upadli aniołowie, którzy są zamknięci w otchłani, nie mają świadomości co się działo zarówno w niebie jak i na ziemi. Zapewne zostaną oni uwolnieni z otchłani i przybędą na ziemie przez morze.  Dlatego smok czeka na owe zwierzę na plaży przy morzu:

"(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z  resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o  Isusie.

(18) I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim." Ap 12.

 

Natomiast drugie zwierzę, pochodzące z ziemi, to muszą być upadli aniołowie, którzy:

CAŁY CZAS OD ZMARTWYCHWSTANIA DZIAŁAJĄ NA ZIEMI I INFLINTRUJĄ ZBORY CHRZEŚCIJAŃSKIE.

To właśnie przez drugim zwierzęciem ostrzegał Isus w swojej ewangelii:

"15) Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu  owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi!

(16) Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z  ostu figi?

(17) Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe  owoce.

(18) Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych  owoców.

(19) Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień

(20) Tak więc po owocach poznacie ich." Mat 5

A teraz zobaczcie wyraźne ostrzeżenie Isusa odnoszące się do drugiego zwierzęcia:

"(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie  zwiódł.

(5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest  Chrystus, i wielu zwiodą." Mat 24 

"(24) Powstaną bowiem fałszywi prorocy i czynić będą wielkie  znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych.

(25) Oto powiedziałem wam.

(26) Gdyby więc wam powiedzieli: Oto jest na pustyni - nie  wychodźcie; oto jest w kryjówce - nie wierzcie." Mat 24

A oto co pisze o drugim zwierzęciu:

"(13) I czyni wielkie cuda, tak że i ogień z nieba spuszcza na ziemię na  oczach ludzi.

(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano mu czynić na oczach  zwierzęcia, namawiając mieszkańców ziemi, by postawili posąg zwierzęciu, które  ma ranę od miecza, a jednak zostało przy życiu." Ap 13

 Isus ostrzega przed zwiedzeniem nawet swoich uczniów, wybranych!!!!

Isus mówi, że fałszywi prorocy będą czynić wielkie znaki i Cuda.

 

I TE WSZYSTKIE CECHY WYMIENIONE PRZEZ ISUSA POSIADA DRUGIE ZWIERZĘ!!!!

 

Zobaczmy tylko Paweł i Łukasz do dziś zwodzą wielu wybranych przez Isusa ludzi - chrześcijan. Większość chrześcijan jest do dziś zwiedzionych przez Pawła i Łukasza. Większość chrześcijan do dziś broni Pawła i Łukasza.

 

Na islam czy syjonizm daje się nabrać niewielka garstka chrześcijan. Natomiast na Pawła i Łukasza zdecydowana większość.

 

To Paweł i Łukasz dają podstawę władzy nad chrześcijanami zarówno Wielkiej Nierządnicy - kościoła katolickiego jak jej córkom - czyli innym organizacjom chrześcijańskim. 

 

To Paweł i Łukasz swoimi naukami usprawiedliwiają i sankcjonują islam oraz syjonizm.

Paweł głosi:

upadek prawa Bożego - to samo głosi islam. Pedofilia, mordy na niewinnych (które są łamaniem prawa danego całej ludzkości przez Boga Noemu), kłamstwa, rabunki, gwałty oraz inne zbrodnie które sankcjonuje islam są łamaniem prawa Boga.

zbawienie tylko z wiary i łaski, uczynki czyli wypełnianie prawa Bożego - to samo głosi islam. W islamie nie są ważne uczynki, zbawionym jest się przez akt łaski i wiarę.

 

Nie zapominajmy islam to tak naprawdę syjonizm, talmudyzm dla mas. Tak naprawdę zasady jakie naucza Talmud i islam są takie same.

 

Paweł i Łukasz symbolizują dwa rogi Baranka, czyli fałszywych Apostołów. Owszem pierwsze zwierzę ma 10 rogów prostych i symbolizują one króli. Ale owa symbolika rogów jako króli odnosi się do zwierzęcia z siedmioma głowami, które jest opisane w dwóch rozdziałach. Symbolika rogów baranka jest zupełnie inna.

 

Otóż rogi baranka moim zdaniem symbolizują fałszywych Apostołów, a także symbolizują m fałszywą męczeńską śmierć tych Apostołów. Dlatego tak bardzo w kościele katolickim mówi się o męczeńskiej śmierci Pawła. Ciekawe, że relacje co do męczeńskiej śmierci Łukasza są także niejasne:

"Po męczeńskim zgonie świętego Pawła działał        święty Łukasz jeszcze kilkanaście lat na chwałę         Jezusa Chrystusa. Głosił podobno Ewangelię we        Włoszech, Galii, Dalmacji, Macedonii i w Egipcie.        Podanie mówi, że dożył przeszło 80 lat, a święci        biskupi Grzegorz Nazjanzeński i Paulin opowiadają, że        poniósł śmierć męczeńską w Patras w Grecji"

http://www.ruda_parafianin.republika.pl/swi/l/lukasz.htm 

Inne informacje co do Łukasza:

"Święty Łukasz miał też wykonać obraz        Najświętszej Dziewicy, którą znał osobiście. Obraz        ten dostał się później na własność cesarzowej św.        Pulcherii, a później do Rzymu, gdzie go umieszczono w        kościele "Świętej Maryi Większej".        Wizerunek ten kazał papież Grzegorz Wielki uroczyście        obnosić podczas zarazy po wszystkich ulicach Rzymu, i        pomór natychmiast ustał."

http://www.ruda_parafianin.republika.pl/swi/l/lukasz.htm

 

Zobaczmy Paweł i Łukasz są filarami większości doktryn Kościoła Katolickiego.

 

Nauki Pawła i Łukasza to nauki samego szatana. Oni mówią jak smok. Paweł i Łukasz stworzyli organizacje drugie zwierzę, której:

PODSTAWOWYM CELEM JEST OŻYWIENIE PIERWSZEGO ZWIERZĘCIA Z SIEDMIOMA GŁOWAMI.

Zobaczmy rozdz. 13 i 17 opisuje pierwsze zwierzę jednak w obydwu rozdziałach opisane są organizacje które owe zwierzę przywracają do życia i władzy. W rozdz. 13 drugie zwierzę ma władzę pierwszego zwierzęcia aby go ożywić. W rozdz. 17 Wielka Nierządnica, wykorzystuje władzę pierwszego zwierzęcia, ujeżdża je, aby władać całą ziemią.

 

Moim zdaniem drugie zwierzę wykorzystuje Wielką Nierządnice, aby ta nieświadomie ożywiła pierwsze zwierzę. Drugie zwierzę, zwodzi Watykan - Wielką Nierządnicę, aby ta w zamian za władzę nad ziemią, stopniowo ożywiała pierwsze zwierzę i jednocześnie zwalczała chrześcijaństwo:

http://proroctwa.com/glowny-wrog-chrzescijanstwa.htm

 Zobaczmy stopniowo przez politykę Watykanu wzmacniany jest syjonizm i islam. W planach 3 wojen światowych:

http://www.zbawienie.com/plan3wojen.htm

Watykan chce aby syjonizm i islam się wzajemnie wyniszczyły. Jednakże, nad Watykanem zbliżają się ciemne chmury, ponadto Watykanowi nie idzie wywołanie 3 wojny światowej.

Natomiast druga Bestia zaczyna działać w kierunku, zbliżenia chrześcijaństwa do nauk pierwszej Bestii.  Wpierw wśród chrześcijan w USA stworzono chrześcijański syjonizm popierający powstanie państwa Izrael. A teraz powstaje chrześcijańskie islam:

http://www.zbawienie.com/chrislam.htm

Zobaczmy, pomimo ogromnych środków i pracy jakie daje Watykan islamiści masowo nie atakują chrześcijan. Sprowadzono ich masę do państw chrześcijańskich i co??? Nic.

 

W zasadzie są sporadyczne ataki, nagłaśniane przez prasę. ISIS owszem działa, ale dlatego, że pachołek Watykanu Obama, ją po cichu wspiera. Jednak Obama nie ośmiela się wspierać ISIS oficjalnie. Ponadto rośnie międzynarodowa i wewnątrz USA opozycja dla Obamy.

Watykan traci władzę, czyli wpływ na narody i szatan doskonale o tym wie. Jednak o dziwo, Watykan działa nadal w kierunku ekumeny chrześcijaństwa i islamu.

To chyba nie ma sensu. z jednej strony Watykan chce wywołać 3 wojnę światową a z drugiej czyni ruchy pojednawcze wobec islamu.

 

Przypominam jakie wrzenie wśród islamistów wywołały słowa papieża Benedykta XVI wobec islamistów, gdzie zacytował on cesarza Bizantyjskiego.

http://papiez.wiara.pl/doc/729044.Benedykta-XVI-dialog-z-islamem

Jeśli Watykan chciałby 3 wojny, to wystarczyłoby aby papież Franciszek powiedział więcej słów prawdy o islamie. Jednak Watykan tego nie czyni dlaczego???

 

Moim zdaniem odpowiedzią na to jest Apokalipsa. Rozdz. 17 opowiada o władzy jaką sprawuje Wielka Nierządnica na ziemi, ale rozdz. 13 mówi, że tak naprawdę po cichu poczynaniami Wielkiej Nierządnicy kieruje drugie Zwierzę.

Być może owo drugie zwierzę już przyjęło nawet swoją nazwę czyli:

JEZUICI.

Zobaczmy, obecnie jest to najpotężniejsza organizacja w kościele katolickim. Obecnie papież to jezuita, i czyni on ruchy w kierunku ekumeny z islamem. Jezuici stopniowo przejmowali władze nad Wielką Nierządnicą.  Jezuici, wiedzą kto stworzył islam, są zakonem syjonistycznym posiadającym największą wiedze o historii. Ponadto Jezuici stosują nauki Pawła w 100 %.

 

Zobaczmy być może, Benedykt XVI chciał wywołać wojnę z islamem, ale powstrzymała go jezuicka opozycja i po kilka latach zmusiła go do abdykacji i oddania władzy jezuicie.

Obecnie papież Franciszek czyni najwięcej ruchów w kierunku ekumeny z islamem. Czyni te ruchy pomimo zbrodniczej działalności ISIS w Syrii czy Iraki, czy pomimo zbrodni jakie islamiści popełniają na świecie już niemal otwarcie.

Takie ruchy, przecież szkodzą wizerunkowi kościoła katolickiego i są krytykowane przez wielu katolików. Jednak te ruchy, stanowią umocnienie dla przyszłej władzy zwierzęcia pierwszego.

 

 

 

08:23, cyryl27
Link Komentarze (2) »
sobota, 06 grudnia 2014

"(17) Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie  przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić.

(18) Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna  jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie.

(19) Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i  nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a  ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios.

(20) Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza  niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa  Niebios" Mat 5

 

Te słowa Isusa traktowane są jako argument za niezmiennością Tory, prawa danego Mojżeszowi. Jednakże, sam Isus w ewangelii Mateusza mówi coś takiego:

"(3) I przyszli do niego faryzeusze, kusząc go i mówiąc: Czy wolno odprawić  żonę swoją dla każdej przyczyny?

(4) A On, odpowiadając, rzekł: Czyż nie czytaliście, że Stwórca od początku  stworzył mężczyznę i kobietę?

(5) I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, i będą ci dwoje jednym ciałem.

(6) A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało. Co tedy Bóg złączył, człowiek  niechaj nie rozłącza.

(7) Mówią mu: Czemuż jednak Mojżesz nakazał dać list rozwodowy i odprawić?

(8) Rzecze im: Mojżesz pozwolił wam odprawiać swoje żony ze względu na  zatwardziałość serc waszych, ale od początku tak nie było.

(9) A powiadam wam: Ktokolwiek by odprawił żonę swoją, z wyjątkiem przyczyny  wszeteczeństwa, i poślubił inną, cudzołoży, a kto by odprawioną poślubił,  cudzołoży.

(10) Rzekli mu uczniowie: Jeśli tak się przedstawia sprawa męża i żony, nie  warto się żenić.

(11) A On im powiedział: Nie wszyscy pojmują tę sprawę, tylko ci, którym jest  dane." Mat 19

 

No własnie. Isus wspomina o tym samym, Tora jest prawem programem naprawczym dla ludzkości, aby ta mogła powrócić do stanu jedności z Bogiem.

Oto do kiedy będzie obowiązywała Tora???

"Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna  jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie."

A kiedy przeminie to niebo i ta ziemia?? Po 1000 letnim panowaniu Isusa na ziemi, i zniszczeniu szatana w jeziorze ognia i siarki:

"(1) I widziałem nowe niebo i nową ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza  ziemia przeminęły, i morza już nie ma.

(2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,  przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego.

(3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między  ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z  nimi.

(4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani  krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

(5) I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię. I mówi:  Napisz to, gdyż słowa te są pewne i prawdziwe." Ap 21

Zobaczmy Tora przestanie obowiązywać kiedy pomiedzy naprawianą ludzkością zamieszka razem z Synem sam Bóg.

Przecież logiczne jest, że po przeminięciu pierwszego nieba i ziemi, przestaną obowiązywać prawa fizyki odnoszace się do tego obecnego świata. Powstanie nowa ziemia, nowe niebo czyli nowy wszechświat czyli powstanie szereg nowych praw.

 

Wiele z praw Bożych obowiązujących dzisiaj zostanie zachowanych, ponieważ znajdą zastosowanie w nowym niebie i nowej ziemi.

 

Otóż tak na dobrą sprawę Tora to system prawny obowiązujący określony naród w określonym państwie w określonych granicach. Królwestwo Boże natomiast obejmie całą ziemię, dlatego bedziemy świadkami nowego Bożego ładu na całym świecie.

 

Będziemy poznawać nowe doskonałe rozwiązania prawne w zakresie przyrody, fizyki, biologii, relacji międzyludzkich.

 

Tak naprawdę, owe Boże projekty nie zostały zrealizowane jeszcze z powodu buntu, Szatana, części aniołów i części ludzkości, wobec Boga.

Tak naprawdę pogląd, że Tora w takim kształcie jaką dał ją Mojżesz będzie obowiązywała zawsze to była i jest: NAUKA FARYZEUSZY.

 

Paweł nie rozumiał prawa tak jak rozumiał to Syn Boży i Bóg, czyli, że prawo czemuś służy. Szabat służy człowiekowi a nie na odwrót. Paweł, rozumiał nauki Isusa jako zaprzestanie obowiązywania prawa w całości. Natomiast Isus wyjaśnił prawo w słowach:

"(12) A więc wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im  czyńcie; taki bowiem jest zakon i prorocy" Mat 7

Otóż prorocy informowali Izraelitów w proroctwach, że skoro bezcześcili prawo Boga to dostaną się pod panowanie i prawo Szatana, czyli jego Bestii.

 

W sytuacji gdy Izraelici i Judejczycy znajdowali się pod panowaniem 4 Bestii, Tora jako całość prawa nie mogła być wypełniona.

Faryzeusze natomiast wmawiali żydom, że oni wypełniają w całości Torę. Otóż jak mogli oni wypełniać w całości Torę, skoro na króla Juda był dysygnowany z woli Rzymu Herod???

Jak mogli wpełniać Torę, skoro w Judei stacjonowali żołnierze Rzymscy i dla nich żydzi chodowali świnie, zaś te zwierzeta były zakazane???

Zresztą władza nad Judeą czwartej Bestii Rzymu, była także prawem Boga. Tylko, że to prawo miało charakter kary dla Judejczyków.

 

Prorocy w proroctwach informowali zatem o zmianie prawa, jakie Bóg zastosuje wobec Izraelitów - ludu o twardym karku.

 

Skoro Izraelici chcieli czcić bałwany to Bóg wydał ich na pastwę Bałwanów i stojących za nimi demonów. Izraelici, pomimo przestróg Bożych proroków swoimi czynami i uporem sami sprowadzili na siebie nieszczęścia.

 

A owe nieszczęscie polegało na zmianie systemu prawnego w jakim oni żyli.

 

Po śmierci i zmartwychwstaniu Isusa, prawo odnoszace się do ofiar zostało także zmienione przez Syna Bozego i Ojca. Po tak doskonałej ofierze, Bóg stwierdził, że nie ma sensu aby dalej ofiarowywać mu zwierzęta. Rękami czwartej Bestii, zostało zniszczone miasto Jerozolima i świątynia po raz drugi.

 

Jednak szereg innych praw z Tory nadal obowiązuje. Tylko, że po ofierze z Isusa Chrytusa, jego ewangelie zmieniają serca kamieniste na serca mięsiste i tak Bóg zaszczepia swojemu ludowi nowe serce i nowego ducha:

"(26) I dam wam serce nowe, i umieszczę nowego ducha w was, i usunę serce  kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste.

(27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować według moich  rozporządzeń,  będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać je." Ez 36

Ewangelie Isusa to słowa Syna Bożego które zmieniają serca Izraelitów.

Zobaczcie tego nie rozumiał Paweł. Otóż Isus włożył prawo Boga w serca Izreala i nie tylko bo innych narodów. Prawo Boga, zostało skierowane bezpośrednio do kazdego człowieka:

"(25) W tym czasie odezwał się Isus i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie  nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je  prostaczkom." Mat 11

 

Tego nie rozumiał żaden faryzeusz, Paweł na nawet nie rozumiał tego zadufany w sobie szatan.

Słowa, czyny, ofiara i zmartywstanie Isusa Chrytusa nadały nie tylko większą moc naszemu zbawicielowi ale nadały jeszcze większą moc jego Słowom.

 

Tak ewangelie zawierają przepisy prawa Bożego, które obowiązują uczniów Isusa.

Zobaczcie:

"(17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z  resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o  Isusie." Ap. 12

 

Przecież świadectwem o Isusie jest wypełnianie słów Isusa oraz wypełniania przykazań Boga. Owe przykazania aby mogły być automatycznie wypełnianie przez ludzi prostych, to muszą być już nie tyle zrozumiane co sumienia prostych ludzi nakazują im owe prawa wypełniać.

Zobaczcie tylu naszych braci chrześcijan, wypełnia owe prawo bez dogłębnej znajomości Biblii, pomimo czytania listów Pawła (prosci ludzie i tak ich nie rozumieją, więc argumety Pawła dla prostaczków to kula w płot). Zobaczcie jak nasi bracia w Iraku w Syrii odają życie dla Isusa.

 

Paweł w swoich listach stwierdził, że prawo nie obowiązuje. Otóż Bóg zmienił po prostu metodę przekazywania swojego prawa. Zobaczcie pasterze Izraela okazali się zdjacami. Owi pasterze, faryzeusze, sadyceusze, obecnie księża, biskupi, pastorzy okazali zdrajcami ludu Bożego i Boga, którzy oddali swe usługi szatanowi. Dlatego Bóg poprzez swojego Syna, zainstalował ludziom sumienia. Czyli objawił swoje prawo ludziom prostym, którzy słuchają swojego sumienia zaś zakrył je przed mądrymi którzy olewają swoje sumienie a kierują się intelektem.

 

Paweł w swoim kombinatorstwie (w zasadzie szatan), nie połapał się, że Bóg po prostu zmienił formę przekazywania swojego prawa.

 

 

00:26, cyryl27
Link Komentarze (1) »
piątek, 05 grudnia 2014

Obejrzałem pewien film:

Twarde babki - MARK GUNGOR - 

https://www.youtube.com/watch?v=NzGi5BejW7A

Otóż w tym filmie, obok pastora Marka Gungora, wystąpiły dwie kobiety. Owe panie, z pozoru mówiły rzeczy dobre, o nawróceniu, o tym jak Bóg zdziałął wiele w ich zyciu. Jednak co mnie zaniepokoiło.

 

Otóż druga z kobiet, powiedziała takie słowa:

"Jestem odważną, pewną siebie kobietą, która daje kopa diabłu"!!!!

Obydwie z pań po prostu serwowały feminizm tylko, że w chrześcijańskim opakowaniu. Tak, szatanowi zalezy aby wmówić kobietom, że są silne i niezależne. Już w Edenie wąż, wmówił te brednie Ewie:

"(1) A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: Czy rzeczywiście Bóg powiedział: Nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść?

(2) A kobieta odpowiedziała wężowi: Możemy jeść owoce z drzew ogrodu,

(3) Tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg: Nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli.

(4) Na to rzekł wąż do kobiety: Na pewno nie umrzecie,

(5) Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło.

(6) A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu, i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł." Ks. Rodz. 3

I dlatego od tej pory kobiety:

"(16) Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą." Ks. Rodz. 3

czy też:

"(17) Synu człowieczy, kiedy dom izraelski mieszkał na tej ziemi, zhańbił ją  przez swoje drogi postępowania oraz swoimi bałwanami, oraz z ich nieczystością,  a ich droga była w moich oczach jak nieczystość odłączonej kobiety." Ez 36

 

Zobaczcie drogie panie. Owa chrześcijańska feministka chce dawać kopa diabłu, ponieważ wg niej jest pewna siebie in odważna. A sam Bóg mówi, że kobieta po Edenie jest bardziej zależna od mężczyzny... nawet do tego stopnia, że mężczyzna panuje nad kobietą.

 

Biblia a złwaszcza Apokalipsa wielokrotnie wspomina jak niebezpieczny i potęzny jest szatan. Jako smok, zwodzi jedną trzecią aniołow Bożych. I teraz owa pani, mówi, że kobieta jest zdolna dać kopa diabłu ponieważ jest odważna i pewna siebie!!!

Zresztą sam Isus nauczał jak mamy odnosić się do szatana:

"(28) I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą;  bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w Gehennie." Mat 10

Diabła, smoka mamy się bać. Pomyślmy kobiety, z natury są bardziej bojaźliwe od mężczyzn, kobieta czuje większy strach przed bandytą. A Isus powiedział, że chrzescijanie nie powinni się bać bandyty który zabija tylko ciało, ale mamy się bać smoka który może zafundować nam śmierć drugą. Dawanie "kopa diabłu" i bycie "pewną siebie" a nie bycie pewną Boga i jego Syna kobietą, to przejaw kretynizmu jaka ta chrzescijanka serwuje innym kobietom. Kobieta "pewna siebie" to dla diabła w zasadzie łatwy łup. Kobiety "pewne siebie" gardzą męzczyznami, sa pyszne, mają wysokie mniemanie o sobie i POUCZAJĄ ORAZ PUBLICZNIE PONIŻAJĄ MĘŻÓW!!! Dodatkowo bycie odważną, wobec diabła gdy sam Isus zalecał nam zdrowy strach - który to sprawia, że trzymamy się z dala od szatana i jego pułapek, to już przejaw totalnej głupoty tej pani!!!

Zobaczcie mój poprzedni artykuł:

http://cyryl.blox.pl/2014/11/Nadstawianie-drugiego-policzka-i-inne-nauki-Isusa.html

W nim instruktor samoobrony, mówi jasno, że jak z kimś walczymy na ulicy to zniszczyliśmy właśnie samoobronę. "Dawanie kopa diabłu" bycie "odważną i pewną siebie kobieta", to jest ZACHĘTA DO WALKI Z DIABŁEM PODCZAS GDY ISUS NAKAZUJE NAM BAĆ SIĘ I UNIKAĆ KONFRONTACJI Z SZATANEM. Od walki z szatanem jest Bóg a szczególnie jego Syn Isus Chrytus. Owa pani w zasadzie karze innym kobietom zaprzestać samoobrony przed szatanem jaką nakazał Isus swoim uczniom.

Owa pani idzie krok dalej od świeckiego femiznizmu. ŚWIECKI FEMINIZM NAKAZUJE WALKĘ I KONFRONTACJE Z MĘŻCZYZNAMI, MĘŻAMI. CHRZEŚCIJAŃSKI FEMINIZM NAKAZUJE KOBIETOM OBOK WALKI Z MĘZAMI WALKE Z SAMYM SZATANEM.

Dosłownie szatan stosuje tę samą strategię zwodzenia jaką zastosował w Edenie, czyli zaczyna zwodzenie od kobiety.

Takich bredni dawno nie słyszałem. Jak kobieta, która jest z natury podległa mężczyźnie może walczyć z diabłem??? Ten pomysł musiał dac kobietom sam szatan.

Zobaczmy, owa pani zamiast powiedzieć, że Isus jest jej zbawiecielem od szatana, sama deklaruje walkę z szatanem i zachęca do tego inne kobiety!!!!

To pokazuje, że w USA i na zachodzie chrześcijaństwo jest zinflitrowane przez szatana. To pokazuje, że feminizm jest serwowany chrześcijanom przez ich pastorów.

Pokazuje, to że w kulcie "Królowej Niebios" nie chodzi o tylko o to aby z Marii, matki Isusa uczynić boginie, jak to jest czynione w katlicyźmie.

Otóż, w kulcie "Królowej Niebios" chodzi o to aby wmówić kobietom, że są niezależne od mężczzyn.

Zobaczcie, pierwszym państwem w którym kobiety dostały prawa wyborcze była: katolicka Polska. To w naszym narodzie, poprzez "kult Matki Niebios" wprowadzono kult: "Matki Polki". Czyli ideę niezależności kobiet od mężczzyn. Na tak podatny grunt, dano kobietom prawa wyborcze.

 

Danie praw wyborczym kobietom, niestety ale spowodowało znaczący upadek cywilizacji chrześcijańskiej. Otóż Biblia jasno mówi, że kobieta nie może przewodzić mężczyznom. Zaś polityka jest właśnie przewodzeniem mężczyznom. Owszem, kobieta może prosić Boga aby zmienił postawę swego męża. Ale Biblia jasno mówi, że sam Bóg, po Edenie dał władzę mężczyznom nad kobietami.

 

PRAWA WYBORCZE DLA KOBIET TO NIESTETY ALE JEST KOLEJNY ELEMNT PRANIA MÓZGU JAKIE SZATAN SERWUJE NARODOM.

Otóż w polityce, czy zarzadzaniu narodem liczy się jak najlepsze poznanie realiów rządzących światem. Mężczyźni z natury lepiej owe realia znają niż kobiety. Dodatkowo, po Edenie kobiety są pod naturalnym panowaniem mężczyzn. Dlatego znające gorzej realia świata, podlegające swoim męzom kobiety nie mają kompetencji aby wybierać odpowiednich ludzi do polityki.

 

Efekty widzimy dziś. Do władzy dochodzą kłamcy, bandyci, oszuści i złodzieje. Kiedy kobiety nie miały praw wyborczych, to polityków obowiązywały męskie wzorce postępowania.

 

Zobaczmy, jeszcze w XIX i na początku XX wieku, politycy pojedynkowali się. Dlatego pomówienia czy kłamstwa były nieopłacalne. Obecnie polityk może na drugiego człowieka bluzgać i nie dostanie nawet po twarzy. A dzieje się tak dlatego, że w polityce w zasadzie rządzą kobiece wzorce postępowania.

Kobiety potrafią się wykłucac o nieistotny problem godzinami i knuć intrygi i to samo cznią politycy. Natomiast mężczyźni bardzo szybko załatwiają swoje problemy. Dodatkowo mężczyźni nie kłócą się z byle powodu, gdyż wiedzą, że każdy konflikt to ryzyko pojedynku w którym można stracić zdrowie.

 

Danie praw wyborczym kobietom sprawiło, że kobiety uległy w sporym stopniu propagandzie feministycznej. Owa propaganda polega, na tym aby kobiecie wmówić, że jej rywalem jest jej własny mąż.

A oto efekt owej propagandy:

 http://wpolityce.pl/polityka/220094-szczuka-zaklamuje-fakty-przemoc-w-szwecji-jest-3-razy-wyzsza-niz-w-polsce-kto-chce-nam-zgotowac-pieklo

Tak na zachodzie kobiety wychowane w feministycznej propagandzie jest częściej ofiarami przemocy przez własnych mężów.

Tak naprawdę, wychowanie kobiet w feminizmie polega na uczeniu ich do prowadzenia ciągłej walki z własnym mężem. Efektem tego, meżczyzna sięga w końcu po ostateczny argument w postaci siły fizycznej.

Tak drogie panie na zachodzie Europejki dzięki feminizmowi przez Europejczyków są traktowane tak samo jak muzułmanki przez muzułmanów.

 

EFEKT DOSŁOWNIE IDENTYCZNY.

 

Czy można dziwić, się męzczyznom, że w końcu zaczynają traktowac kobietę jako wroga??? Przecież przemoc fizyczna to efekt przemocy psychicznej, którą stosują Europejki.

A tak naprawdę, rozwód jest z reguły niekorzystny bardziej dla kobiety. Tak naprawdę wysoka ilość rozwodów, czy też liczba samotnych pań po 40 - stce, sprawia, że zachód przypomina gigantyczny DOM PUBLICZNY Z DARMOWYMI PROSTYTUTKMI. Taki mężczyzna który, bije kobietę, rozwodzi się z nią bez problemu znajduje inną kobietę. Natomiast owe kobiety po rozwodzie z desperacją szukają innego mężczyzny.

 

Dosłownie tak wyglądna w praktyce BYCIE:

 

"...odważną, pewną siebie kobietą, która daje kopa diabłu"!!!!"

01:07, cyryl27
Link Dodaj komentarz »