Blog > Komentarze do wpisu

1000 letnie Królestwo Isusa... cz 1

 

Ofiary.

 

Cel ofiar możemy podzielić na:

a) Przebłagalne za grzechy

b) Wdzięczności dla stworzyciela, pełnią funkcje darów.

Cały świat i relacje międzyludzkie opierają się na ofiarach. Ukochanej dziewczynie ofiarujemy kwiaty, biżuterie, perfumy - które są kosztowne, gdyż poświęcamy sporą część naszych zarobków, pierścionek zaręczynowy jest drogim prezentem ofiarą, dodatkowo najwyższej jakości. Tak samo z wdzięczności do Boga, już od czasów Adama była taka ofiara. Tą ofiarą było wpierw posłuszeństwo:

(15) I wziął Pan Bóg człowieka i osadził go w ogrodzie Eden, aby go uprawiał i strzegł.

(16) I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść,

(17) Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Ks rodz. 2

 Otóż Bóg dał człowiekowi prawo jedzenia z owocu każdego drzewa w Edenie oprócz jednego drzewa. Moim zdaniem była to nie tylko próba człowieka, ale ofiara doskonałego człowieka - Adama i Ewy, jaką ludzie składać  mieli Bogu. Bóg zawsze pragnął posłuszeństwa jako najlepszą dla siebie ofiarę:

"(21) Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios;  lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie." Mat 7

"(15) Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie." Jana 14

"(3) A z tego wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy.

(4) Kto mówi: Znam go, a przykazań jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w  nim nie ma.

(5) Lecz kto zachowuje Słowo jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość  Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy.

(6) Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On  postępował." 1 Jana 2

 "(3) Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego, a  przykazania jego nie są uciążliwe." 1 Jana 5

 I wreszcie Samuel jasno pokazał na czym polega najlepsza ofiara dla Boga:

"(22) Samuel odpowiedział: Czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto: Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani." 1 Sam 15

 

Czyli to posłuszeństwo wobec Boga jest najlepszą formą daru dla Stworzyciela. Dlaczego ofiarowywano zwierzęta??? Otóż wszystko jest w Biblii. Otóż w Biblii świętością jest krew nie tylko ludzi ale i zwierząt:

"(3) Wszystko, co się rusza i żyje, niech wam służy za pokarm; tak jak zielone jarzyny, daję wam wszystko.

(4) Lecz nie będziecie jedli mięsa z duszą jego, to jest z krwią jego.

(5) Będę też żądał krwi waszej, to jest dusz waszych. Będę jej żądał od każdego zwierzęcia. A od człowieka będę żądał duszy człowieka, za życie brata jego."
Ks. rodz. 9

Otóż po Edenie na wskutek grzechu nieposłuszeństwa ofiara musiała być większa. Abel złożył ofiarę większą bowiem przelał krew żywego stworzenia, zaś Kain ograniczył się do złożenia roślin:

"(2) Potem urodziła jeszcze brata jego Abla. Abel był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę.

(3) Po niejakim czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów rolnych;

(4) Abel także złożył ofiarę z pierworodnych trzody swojej i z tłuszczu ich. A Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę.

(5) Ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał; wtedy Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze.

(6) I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze?

(7) Czyż nie zgrzeszyłeś, skoro słusznie o tym wspomniałeś, ale nie słusznie tego nie rozróżniłeś? Bądź spokojny, tobie będzie on uległy, i ty będziesz panował nad nim." Ks. Rodz. 9

Znowu Abel był posłuszny wobec Boga i dał Stworzycielowi adekwatną ofiarę zaś Kain ofiarę nieadekwatną do sytuacji po grzechu pierwszych ludzi.

 

Otóż po Edenie zapanowała na świecie śmierć!!!

 

Ofiara ze zwierząt, miała pokazać w jakie skutki grzechu nieposłuszeństwa szatana i pierwszych ludzi miał grzech.

"(22) I rzekł Pan Bóg: Oto człowiek stał się taki jak my: zna dobro i zło. Byleby tylko nie
wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał owocu także z drzewa życia, i nie zjadł, a potem żył na wieki!

(23) Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty.

(24) I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia."
Ks. Rodz. 9

 Ofiara ze zwierząt miała przypominać ludziom, że świat jest w stanie śmierci którą spowodował grzech. Ludzie zostali odcięci od źródła życia wiecznego drzewa życia. Ofiary ze zwierząt miały zatem istnieć dopóki istnieje na świecie śmierć!!! Ofiary ze zwierząt, pełniły więc funkcje pamiątki grzechu pierwszych ludzi Ofiary ze zwierząt pełniły w Izraelu funkcje mandatów za grzech. Zauważmy, mandaty pełnią pozytywną rolę w przestrzeganiu przepisów drogowych. Dolegliwa kara za łamanie prawa drogowego ma odstraszać kierowców od łamania prawa. Mandat to ofiara z naszych pieniędzy, które zarabiamy poprzez naszą pracę.

Jaki cel miała ofiara Isusa???

 

Prosty jest doskonałą ofiarą za nasze grzechy.

"(16) Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swegojednorodzonego dał, aby  każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.

(17) Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był  przez niego zbawiony.

(18) Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest  osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego." Jana 3

 Oto co pisze apostoł Jan o Isusie i jego ofierze:

"(1) Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A  jeśliby kto  zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Isusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy.

(2) On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za  grzechy całego świata." 1 Jana 2

Otóż od kiedy została zniszczona 2 świątynia Jerozolimska, Królestwo Judy przestało istnieć to oczywistym jest, że całe prawo Boga dotyczące ofiar ze zwierząt jako przebłaganie za grzechy przestało istnieć. Z tą chwilą cały świat przeszedł pod władzę szatana. Bóg zniszczył 2 świątynie czyli miejsce gdzie można było składać ofiary za grzechy.

Ofiara Isusa miała jeszcze jeden cel. Miała na celu pokonanie szatana i jego najgroźniejszej broni stosowanej wobec ludzkości:

ŚMIERCI PIERWSZEJ!!!

Isus zmartwychwstając pokonał szatana i jego narzędzie czyli śmierć pierwszą. Od tej pory szatan i jego upadli aniołowie żyją w strachu przed Isusem i lękają się jeszcze bardziej JEGO IMIENIA!!!!

Sam Isus powiedział, że to szatan sprowadził śmierć na świat:

"(44) Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą od początku i w prawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. " Jana 8

To szatan zainspirował Kaina aby ten zamordował brata swego. To szatan zwiódł pierwszych ludzi i sprowadził na świat śmierć pierwszą. Zobaczcie Apokalipsę rozdz. 20 szatan zostanie uwięziony na 1000 lat wtedy zapanuje
Królestwo Isusa, czyli będzie to Królestwo Izraela na czele innych narodów ale śmierć pierwsza będzie istniała dopóki będzie istniał szatan. Dopiero po wrzuceniu szatana do Jeziora ognia i siarki - śmierci drugiej zostanie do niej wrzucona śmierć pierwsza i Hades.

 Co to oznacza???

Że w 1000 letnim Królestwie obok ofiar, ludzie będą umierać ze starości (wyjątek będą stanowić ludzie którzy zginęli z rak Bestii i 144 tys współkróli Isusa)

 

"Isa 65:20  Nie będzie już tam niemowlęcia, które by żyło tylko kilka dni, ani starca, który by nie dożył swojego wieku, gdyż za młodzieńca będzie uchodził, kto umrze jako stuletni, a kto grzeszy, dopiero mając sto lat będzie dotknięty klątwą. "

 

Czyli ludzie którzy będą łamać prawo Boga będą umierać jako ludzie 100 letni. Będzie następowała wymiana pokoleń. 1000 letnie Królestwo Isusa ma przygotować ludzkość na to, ze sam Bóg będzie przebywał na ziemi. Dlatego nie będzie chorób ale będzie istniała śmierć pierwsza. Zobaczmy w 1000 letnim Królestwie Tora będzie obowiązywała w pełnym zakresie. Czyli będą funkcjonować przepisy odnoszące się do pochówku czy do toczenia wojen. Zapewne
przeciwko Królestwu Izraela będą występować jakieś narody czy grupy które będą sprzeciwiać się DOMINUJĄCEJ ROLI NARODU IZRAELA - SŁOWIAN NAD ŚWIATEM. Isus i jego współkrólowie będą:

 

(5) I porodziła syna, chłopczyka, który rządzić będzie
wszystkimi narodami laską żelazną;
dziecię jej zostało porwane do Boga i do
jego tronu. Ap. 12

 

Tak inne narody będą zapewne zbrojnie występować przeciwko Izraelowi, czyli będzie wojna czyli rózga żelazna. Ma to swoje uzasadnienie. Podważanie doskonałej hierarchii - jaką jest panowanie Isusa - prowadzi do chaosu. W 1000 letnim Królestwie będzie zatem śmierć pierwsza, ponieważ Tora która będzie prawem tego Królestwa i całego świata zawiera wiele przepisów odnoszących się do problemów śmierci. W Torze są przepisy wojenne, pochówki, przepisy karne. Te przepisy są:

 

RÓZGĄ ŻELAZNĄ KTÓRĄ BĘDZIE CHŁOPIEC - 144 TYSIĘCY WSPÓŁ KRÓLI - PASAŁO INNE NARODY.

 

Obecny świat szatana tak zdemoralizował narody, że Bóg aby móc zamieszkać pośród ludzkości musi przygotować wpierw 1000 letnie Królestwo Isusa jako okres przygotowawczy ludzkości. Zobaczcie Bunt ludzkości w Edenie, potop i budowa wieży Babel spowodowały, że zapewne Królestwo Izraela miało na celu także przygotowanie ludzkości do pojednania z Bogiem aby ten mógł zamieszkać pośród ludzi (pisał o tym wiele razy Henryk). Jednak zerwanie przymierza Izraela spowodowało odwleczenie tego planu. Jednak Isus przywrócił znowu ten plan do realizacji. Ludzie są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga i Stworzyciel chce jak nigdyś było w Edenie mieszkać pośród istot Jemu podobnych. Bóg jako nasz Ojciec chce zamieszkać pośród swoich dzieci. Dlatego poddaje nas próbom.

 

Bóg uczynił coś wyjątkowego, otóż jako ofiarę za grzechy dał swojego syna który oddał za nas życie. Z tą chwilą wiara w Isusa Chrytusa i wypełnianie jego nauk daje nam przebaczenie od Boga. Od tej pory co jest naszą przebłagalną ofiarą za grzechy???

 

 

niedziela, 07 czerwca 2015, cyryl27

Polecane wpisy