Blog > Komentarze do wpisu

Lichwa... śmiertelna pułapka na wierzycieli!!!!

Biblia zakazuje lichwy. Wpierw zakaz pobierania lichwy, dotyczy Izraelitów:

(35) Jeżeli zubożeje twój brat i podupadnie, to ty go wspomożesz na  równi z obcym przybyszem czy tubylcem, aby mógł żyć obok ciebie.

(36) Nie bierz od niego odsetek ani lichwy, a bój się swojego Boga,  aby twój brat mógł żyć obok ciebie.

(37) Nie dasz mu swoich pieniędzy na odsetki, a swojej żywności mu nie  dasz, aby więcej odebrać.

(38) Jam jest Pan, Bóg twój, który was wyprowadziłem z ziemi  egipskiej, aby wam dać ziemię kanaanejską i być waszym Bogiem.

(39) Jeżeli zubożeje przy tobie twój brat i sprzeda się tobie, nie  będziesz go obarczał pracą niewolnika.

(40) Będzie u ciebie jak najemnik, jak osiedleniec. Będzie służył u  ciebie do roku jubileuszowego.

(41) Wtedy wyjdzie od ciebie jako wolny, on i jego synowie z nim, i  wróci do rodziny swojej i do posiadłości ojców swoich wróci.

(42) Gdyż są oni moimi sługami, których wyprowadziłem z ziemi  egipskiej. Nie będą sprzedawani jako niewolnicy.

(43) Nie będziesz się z nim obchodził surowo, ale będziesz się bał  swego Boga. Ks. Kap. 25

Jednak, moim zdaniem Isus rozszerzył ten zakaz nie tylko do Izraelitów ale także, na wszystkich ludzi którzy wypełniają wolę Ojca, czyli wypełniają prawo Boga. Zakaz lichwy, po zmartwychwstaniu Isusa, dotyczy zatem wszystkich chrześcijan a także ludzi pobłogosławionych przez Isusa na górze:

(2) I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc:

(3) Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

(4) Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

(5) Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

(6) Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą  nasyceni.

(7) Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

(8) Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

(9) Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani.

(10) Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości,  albowiem ich jest Królestwo Niebios.

(11) Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i  kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie!

(12) Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie;  tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

(13) Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na  nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi  podeptana.

(14) Wy jesteście światłością świata, nie może się ukryć miasto położone na  górze.

(15) Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na  świeczniku, i świeci wszystkim, którzy są w domu.

(16) Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze  dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Mat 5

Tak zarówno chrześcijanie wypełniający prawo Borze, ortodoksyjni żydzi wypełniający te prawo oraz ludzie którzy także wypełniają poprzez swoje sumienie owe prawa i są za to błogosławieni, także, moim zdaniem nie powinni być obarczani przez innych chrześcijan czy Izraelitów lichwą. A dlatego ponieważ Isus tak naprawdę rozszerzył definicje brata i siostry na wszystkich którzy spełniają wolę Ojca który jest w Niebie:

(46) A gdy On jeszcze mówił do tłumów, oto matka i bracia jego stanęli na  dworze, chcąc z nim mówić.

(47) I rzekł mu ktoś: Oto matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą z  tobą mówić.

(48) A On, odpowiadając, rzekł temu, co mu to powiedział: Któż jest moją  matką? I kto to bracia moi?

(49) I wyciągnąwszy rękę ku uczniom swoim, rzekł: Oto matka moja i bracia  moi!

(50) Albowiem ktokolwiek czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten  jest moim bratem i siostrą, i matką. Mat 12

Zobaczcie, Isus tak naprawdę zakazał stosowania lichwy wszystkim chrześcijanom. Biblia wielokrotnie potępia zajęcie lichwiarza:

(25) Jeżeli pożyczysz pieniędzy komuś z ludu mojego, ubogiemu, który  jest u ciebie, nie postępuj z nim jak lichwiarz; nie ściągajcie od niego  odsetek. 

(26) Jeżeli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, zwrócisz mu go  przed zachodem słońca,

(27) Bo jest to jego jedyne okrycie, okrycie jego ciała. W czymże  innym będzie spał? Gdy wołać będzie do mnie, wysłucham, bo Ja jestem miłosierny. Ks. Wyjść 22

(1) Oto Pan spustoszy ziemię i zniszczy ją, sprawi zamieszanie na jej  powierzchni i rozproszy jej mieszkańców.

(2) Ten sam los co lud spotka i kapłana, sługę i jego pana, służącą i  jej panią, kupującego i sprzedającego, pożyczającego i biorącego pożyczkę,  lichwiarza i jego dłużnika. Iż 24

Zobaczcie Bóg potępia lichwę, zakaz aby Izraelici stosowali lichwę wobec siebie. Potem widać, że Isus zakaz lichwy rozszerzył na wszystkich ludzi pełniących wolę Ojca. Co ciekawe, zakaz lichwy dotyczył w czasach Izraela także wdów i sierot:

(17) Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie  pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową! Iz.1

Bóg oprócz wdów i sierot zabrania uciskać także przybyszów:

(21) Przychodnia nie będziesz gnębił ani uciskał, bo sami byliście  przychodniami w ziemi egipskiej.

(22) Nie będziesz uciskał żadnej wdowy ani sieroty.

(23) Gdybyś je uciskał, a one wołać będą do mnie, na pewno wysłucham  ich wołania Ks. Wyj. 22

Hiob wspomina także o swoich uczynkach wobec osób najsłabszych:

(16) Jeżeli odmówiłem prośbie ubogich albo sprawiłem, że oczy wdowy  zaszły łzami,

(17) Jeżeli sam jadałem swoją kromkę i nie jadała z niej sierota,

(18) Którą od mojej młodości wychowywałem jak ojciec i prowadziłem od  łona matki;

(19) Jeżeli widziałem kogoś ginącego z powodu braku odzieży i biedaka bez okrycia, Hi 31

Także prze proroków Bóg tak mówi:

(6) Jeżeli obcego przybysza, sieroty i wdowy nie będziecie uciskać i  krwi niewinnej przelewać na tym miejscu ani też chodzić za cudzymi bogami na  własną zgubę, Jr 7

(1) Biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy, i pisarzom,  którzy wypisują krzywdzące wyroki,

(2) Aby odepchnąć nędzarzy od sądu i pozbawić sprawiedliwości ubogich  mojego ludu, aby wdowy stały się ich łupem i aby mogli obdzierać sieroty. Iz 10

Biblia zakazuje uciskania najsłabszych czyli: wdowy, sieroty i przybyszów. A przecież lichwa to także: FORMA UCISKU WODWY, SIEROTY I CUDZOZIEMCA. Pomyślmy, kobieta pozbawiona męża który utrzymywał rodzinę, dzieci pozbawione rodziców którzy je utrzymywali czy przybysz który uciekł przed prześladowaniami - wszyscy oni będą potrzebowali środków utrzymania.  I jeśli oni nie otrzymają pomocy od dobrych ludzi to zapewne pożyczą oni pieniądze od kogoś na lichwiarskie procenty. I państwo które zezwala na lichwę stwarza warunku do ucisku osób najsłabszych. Isus jasno wspominał co należy zrobić wobec dłużnika:

(23) Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał  zrobić obrachunek ze sługami swymi.

(24) A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który  był mu winien dziesięć tysięcy talentów.

(25) A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i  dziećmi, i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony.

(26) Tedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: "Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam".

(27) Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował.

(28) A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swoich współsług, który był  mu winien sto denarów; i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: Oddaj, coś winien.

(29) Wtedy współsługa jego, padłszy na kolana, prosił go mówiąc: Okaż mi  cierpliwość, a oddam ci wszystko.

(30) On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie  odda długu.

(31) A współsłudzy jego widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i  poszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało.

(32) Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: Sługo zły! Wszystek tamten dług  darowałem ci, boś mnie prosił.

(33) Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja  zlitowałem się nad tobą?

(34) I rozgniewał się pan jego, i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług.

(35) Tak i Ojciec mój który jest w niebie uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca  swego bratu swemu. Mat 18

Dlaczego Bóg oraz jego Syn zakazują lichwy????

Ponieważ, lichwa jest systemem ucisku wobec najsłabszych. Lichwa ponadto, jest:

NARZEDZIEM SZATANA, ABY ZACHĘCIĆ LUDZI DO WZAJMENEGO MORDOWANIA SIĘ!!!

Pomyślmy, wdowa, sierota nie mają siły aby dochodzić swoich praw. Ale obecnie w lichwiarskie długi wpędzane są całe narody, w tym młodzi energiczni mężczyźni. Owe zadłużenie na start młodego człowieka odbiera mu nadzieję na lepszą przyszłość. W takim człowieku narasta gniew i nienawiść do całego świata w tym do innych ludzi, zwłaszcza ludzi z innych narodów - które to są wierzycielami. A teraz w takim młodym człowieku wobec niesprawiedliwości, osłabia się miłość do bliźnich a nawet do swoich braci i jest on bardziej skłonny do nienawiści. Wszak lichwa to jawne bezprawie. Mówił o tym Isus:

(6) Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie,  abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec.

(7) Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo  przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi.

(8) Ale to wszystko dopiero początek boleści.

(9) Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i  wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego.

(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i  nawzajem nienawidzić.

(11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu.

(12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu  oziębnie.

(13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mat 24

Zobaczcie, po co szatan stosuje lichwę wobec nie tylko narodów Słowiańskich ale wszystkich narodów chrześcijańskich???? Zobaczcie wszystkie narody chrześcijańskie są zadłużone na lichwiarskie odsetki. Szatan to stosuje aby osłabić miłość jaką przez ewangelie i swoją ofiarę zaszczepił w nas Chrystus. Zobaczcie, przez Internet większość młodych Polaków wie, że żydzi bezprawnie żądają od narodu Polskiego lichwiarskich odsetek. Państwa zachodnie w tych bezprawnych roszczeniach, żydów - syjonistów wspierają. Natomiast myli się ten kto myśli, że żydzi czy narody zachodniej Europy i USA dostaną wszystkie te odsetki. Zobaczmy na wschodzie jest Rosja i współpracujące z nimi Chiny. Putin zapewne, może zaproponować Polakom, aby ci po prostu przyłączyli się do Rosji i zaczęli:

ZABIJAĆ WIERZYCIELI - LICHWIARZY. 

Zobaczcie, dla Putina przeszkolenie 100 tysięcy młodych niezadowolonych Polaków i ich uzbrojenie to nie będzie problem. Przecież im bardziej będzie biedne społeczeństwo Polskie to tym bardziej będzie ono niezadowolone. Zresztą, przecież 2 wojnę światową wywołali Niemcy, którzy także byli gnębieni przez lichwiarskie długi. Po 1 wojnie światowej, Niemcy zamiast zapłacić kontrybucje, to musieli spłacać odsetki - czyli bezprawnie i z powietrza naliczone długi. Skończyło się tym, że ktoś dał temu doskonałemu w organizacji narodowi pieniądze na najlepszą armie świata i podał odpowiednią ideologie i mieliśmy 2 wojnę światową.

Tak, naprawdę zobaczcie. Obecnie Niemcy nie musza nikomu spłacać odszkodowań wojennych pomimo, że spowodowali oni większe zniszczenia wojenne w czasie 2 wojny światowej niż w czasie 1. Polska nie dostała od Niemiec żadnych odszkodowań. Natomiast Polaków i inne narody Słowiańskie ktoś chce zmusić aby Ci zaczęli postępować jak Niemcy.     

 

Skąd Rosja ma tak nowoczesną armie??? Czy nie jest to pułapka szatana na narody chrześcijańskie????

 

Tak naprawdę, każdy wie, że obecne długi państw, długi lichwiarskie są bezprawne i niesprawiedliwe. Szatan chce aby ludzie, wierzyciele o tym wiedzieli. Te fakty nie są przed nikim ukrywane. Lichwa to po prostu zachęta do mordowania dla dłużników. To lichwa spowodowała 2 wojnę światową. Żydzi, syjoniści czy masoni którzy myślą, że lichwa może działać bez końca są głupcami. Przecież dłużnik musi jakoś żyć, a coraz większe odsetki powodują coraz większą nędzę. Państwa które stosują coraz większe podatki, aby spłacić lichwiarski dług, są tak naprawdę coraz słabsze. Gdyż obywatele tych państw, zaczynają nienawidzić państwa w którym żyją.

 

wtorek, 30 grudnia 2014, cyryl27

Polecane wpisy